Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40081

Điểm Lớp ĐH Kế toán K41 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/06/2012

Đã tải: 41

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1

     Xem lịch học
 1 Xã hội học
40
1

   Xã hội học    2  Đang cập nhật
   Xã hội học    3  
 2 Triết học Mác-Lênin
60
1

 3 Đại số tuyến tính
30
1

   Đại số tuyến tính
   2  Đang cập nhật
   Đại số tuyến tính    3  
 4 Kinh tế chính trị (1)
45
1

Kỳ 2

    Xem lịch học
 1 Giải Tích
45
1

   Giải Tích    2  Đang cập nhật
   Giải Tích    3  
 2 Chủ nghĩa XHKH
40
1

 3 Kinh tế chính trị (2)
30
1
Đang cập nhật
 4 Tin đại cương
45
1
Đang cập nhật
   Tin đại cương    HL  
 Kỳ 3

 
Xem lịch học
 1 Pháp luật đại cương
30
1

 2 Lịch sử Đảng CSVN
40
1

 3 Lý Thuyết XS và TK toán
45
1

   Lý Thuyết XS và TK toán    2  
   Lý thuyết XS và TK toán
   3  Đang cập nhật
   Lý thuyết XS và TK toán    HL  
 4 Công nghệ và quản lý CN
45
1

 5 Kinh tế vi mô (1)
 45 1
 6 Kinh tế Việt Nam
 45 1
   Kinh tế Việt Nam    2
   Kinh tế Việt Nam    3  
 Kỳ 4 Xem lịch học
 1  Kinh tế vĩ mô 1
45
 1  
   Kinh tế vĩ mô 1    2  
   Kinh tế vĩ mô 1    3  
 2  Lịch sử kinh tế
40
 1  
   Lịch sử kinh tế    2  
 3  Luật kinh tế
45
 1  
   Luật kinh tế    2  
   Luật kinh tế    3  
 4  Lý thuyết thống kê
45
 1  
   Lý thuyết thống kê
   2  
   Lý thuyết thống kê
   3  
 5  Lý thuyết hạch toán kế toán
45
 1  
   Lý thuyết hạch toán kế toán    2  
 Kỳ 5
       Xem lịch học
 1  Marketing căn bản
40
 1  Đang cập nhật
   Marketing căn bản    2  Đang cập nhật
   Marketing căn bản (danh sách1)
 Marketing căn bản (danh sách 2)
   3  
 2  Lý thuyết tài chính tiền tệ
45
 1
   Lý thuyết tài chính tiền tệ    2  
   Lý thuyết tài chính tiền tệ
   3  
 3  Quản trị doanh nghiệp
40
 1  
   Quản trị doanh nghiệp    2  
 4  Kế toán tài chính 1
75
 1  Đang cập nhật
   Kế toán tài chính 1    2  
   Kế toán tài  chính 1
   3  
 5  Tài chính doanh nghiệp
45
 1  
   Tài chính doanh nghiệp
   2  
 Kỳ 6
       Xem lịch học
 1  Kế toán quản trị
75
 1  
   Kế toán quản trị    2  
   Kế toán quản trị
   3  
 2  Thẩm định dự án đầu tư
45
 1  
   Thẩm định dự án đầu tư
   2  
 3  Lý thuyết kiểm toán
40
 1  Đang cập nhật
   Lý thuyết kiểm toán    2  
   Lý thuyết kiểm toán
   3  
 4  Kế toán tài chính 2
75
 1
   Kế toán tài chính 2    2  
 Kỳ 7
       Xem lịch học
 1  Tư tưởng HCM
30
 1  
   Tư tưởng HCM
   2  
   Tư tưởng HCM
   3  
 2  Kế toán quốc tế
45
 1  
   Kế toán quốc tế
   2   Đang cập nhật
   Kế toán quốc tế    3  
 3  Phân tích hoạt động kinh doanh
40
 1  
   Phân tích hoạt động kinh doanh
   2  
   Phân tích hoạt động kinh doanh
   3  
 4  Quản trị học
45
 1  
 5  Kỹ thuật soạn thảo văn bản
30
 1
 6  Kiểm toán tài chính
60
 1  
   Kiểm toán tài chính    2  
   Kiểm toán tài chính
   3  
 Kỳ 8
       Xem lịch học
 1  Kế toán công ty
40
 1  
 2  Kiểm toán nghiệp vụ
40
 1  
    Kiểm toán nghiệp vụ
   2  
 3  Tài chính công
54
 1
   Tài chính công
   2  
 4  Tổ chức hạch toán kế toán
40
 1
   Tổ  chức hạch toán kế toán
   2  
 5  Kế toán công
40
 1  
   Kế toán công
   2  
 6  Phân tích báo cáo tài chính
40
 1  
   Phân tích báo cáo tài chính
   2  
 Thực tập
 Điểm chuyên đề
     Xem lịch học
 Tốt nghiệp
       Xem lịch học

Chia sẻ