Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40086

Điểm Lớp ĐH QL kinh tế K41 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2009-2013)

Ngày đăng: 04/06/2012

Đã tải: 23

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Từ 2/12/2008 đến 4/4/2009
    Xem lịch học
 1 Xã hội học
40
1

 2 Triết học Mac-Lenin
60
1

 3 Đại số tuyến tính
30
1

   Đại số tuyến tính    2  
   Đại số tuyến tính    3  
   Đại số tuyến tính    HL  
 4 Kinh tế chính trị 1
45
1

   Kinh tế chính trị 1
  2  
Kỳ 2
Từ 1/3/2009 đến 4/6/2009
    Xem lịch học
 1 Giải tích
45
1

   Giải tích    2  
   Giải tích    3  
   Giải tích    HL  
 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học
40
1

 3 Kinh tế chính trị 2
30
1

   Kinh tế chính trị 2    2  

Kinh tế chính trị 2
  3
 
 4 Tin đại cương
45
1

   Tin đại cương   2
 
   Tin đại cương   3
 
 Kỳ 3

 
Xem lịch học
 1 Pháp luật đại cương
30
1

   Pháp luật đại cương
   2  
    Pháp luật đại cương    3  
 2 Lịch sử Đảng
40
1

   Lịch sử Đảng
   2  
   Lịch sử Đảng    3  
 3 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
45
1

   Lý thuyết XS và thống kê toán
   2  
   Lý thuyết XS và thống kê toán    3  
 4 Công nghệ và quản lý CN
45
1

   Công nghệ và quản lý CN
  2
 
 5 Kinh tế vi mô 1
 45  1
 6 Kinh tế Việt Nam
 45  1 Đang cập nhật
   Kinh tế Việt Nam    2  
   Kinh tế Việt Nam
   3  
 Kỳ 4Xem lịch học
 1 Kinh tế vĩ mô 1
 45  1
  Kinh tế vĩ mô 1   2
 
 2 Lịch sử kinh tế
 40  1
   Lịch sử kinh tế    2  
 3 Lý thuyết thống kê
 30  1
  Lý thuyết thống kê    2  
   Lý thuyết thống kê
   3  
 4 Kinh tế phát triển
 45  1
 Kỳ 5
       Xem lịch học
 1 Marketing căn bản
 40  1  
  Marketing căn bản    2  
 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ
 45  1
  Lý thuyết tài chính tiền tệ   2
 
 3 Kinh tế vi mô 2
45
 1
  Kinh tế vi mô 2    2  
   Kinh tế vi mô 2
   3  
 4 Kinh tế vĩ mô 2
 45  1
  Kinh tế vĩ mô 2   2
 
 5 Thống kê kinh tế
 40  1
 6 Tài chính doanh nghiệp
 45  1  
   Tài chính doanh nghiệp
  2
 
 Kỳ 6
       Xem lịch học
 1 Lịch sử học thuyết kinh tế  45  1  
   Lịch sử học thuyết kinh tế   2
 Đang cập nhật
   Lịch sử học thuyết kinh tế
   3  
 2 Kinh tế môi trường
 45  1
  Kinh tế môi trường    2  
   Kinh tế môi trường
  3

 3 Kinh tế công cộng
 45  1
 4 Thẩm định dự án đầu tư
 45  1
 5 Kế toán tài chính doanh nghiệp
60
 1  
   Kế toán tài chính DN
  2
 
 Kỳ 7
       Xem lịch học
 1 Tư tưởng HCM
 30  1  
   Tư tưởng HCM
   2  Đang cập nhật
   Tư tưởng HCM    3  
 2  Tâm lý học QLKT
 45  1  Đang cập nhật
 3 Khoa học quản lý 1
 45  1  
   Khoa học quản lý 1
   2  
 4 Kinh tế bảo hiểm
 40  1  
 5  Kinh tế quốc tế
 30  1  
   Kinh tế quốc tế
   2  
 6 Khoa học quản lý 2
 45  1  
 Kỳ 8
       Xem lịch học
 1  Kinh tế lượng
36
 1  
   Kinh tế lượng
   2  
 2  Chính sách KTXH
 40  1  Đang cập nhật
 3  Vai trò Nhà nước
 40  1
   Vai trò Nhà  Nước
  2
 
 4  Truyền thông đàm phán và GT
 27  1  
 5  Chuyên đề tự chọn
 27  1  
   Chuyên đề tự chọn
   2  
 6  HQ&QL chương trình DA công
 40  1  
 7  Các phương pháp lượng trong QLKT
 36  1  
 8  Quản lý  nguồn nhân lực
 27  1
   Quản lý nguồn nhân lực
   2  
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1  Điểm chuyên đề
   1  

Chia sẻ