Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập40079

Điểm Lớp ĐH Kế toán K42 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (2010-2014)

Ngày đăng: 04/07/2012

Đã tải: 15

Dung lượng: 0 KB


Kỳ học
Tên môn học
(Click vào tên môn học để xem điểm)
Số
tiết
Lần
thi
Ghi chú
Kỳ 1
Học từ 18/12/2009 đến 13/6/2010
    Xem lịch học
 1 Toán cao cấp 1
30
1
Đang cập nhật
   Toán cao cấp 1    2  Đang cập nhật
   Toán cao cấp 1    3  
 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 1
45
1
Đang cập nhật
 3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
60
1
Đang cập nhật
   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam    2  Đang cập nhật
   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam    3  
 4 Toán cao cấp 2
45
1
Đang cập nhật
   Toán cao cấp 2    2  Đang cập nhật
   Toán cao cấp 2    3  
 5 Tin học đại cương
45
1
Đang cập nhật
   Tin học đại cương   2
 Đang cập nhật
   Tin học đại cương    3  
 6 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin 2
 60 1
 Đang cập nhật
Kỳ 2
Học từ 10/9/2010 đến 14/1/2011
    Xem lịch học
 1 Xã hội học
40
1
Đang cập nhật
 2 Kinh tế vi mô 1
45
1
Đang cập nhật
 3 Kinh tế Việt Nam
45
1
Đang cập nhật
   Kinh tế Việt Nam    2  
 4 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
45
1
Đang cập nhật
   Lý thuyết xác suất và thống kê toán    2  Đang cập nhật
   Lý thuyết xác suất và thống kê toán    3  
 5 Pháp luật đại cương
 30  1  Đang cập nhật
 6 Công nghệ và quản lý công nghệ
 45  1  Đang cập nhật
 Kỳ 3
Học từ 10/3/2011 đến 13/6/2011
 
Xem lịch học
1 Kinh tế vĩ mô 1
45
1
Đang cập nhật
   Kinh tế vĩ mô 1    2  
 2 Marketing căn bản
40
1
Đang cập nhật
   Marketing căn bản   2
 
   Marketing căn bản
   3  
 3 Lý thuyết thống kê
45
1
Đang cập nhật
   Lý thuyết thống kê   2
 
   Lý thuyết thống kê    2  bổ sung
 4 Lịch sử kinh tế
40
1
Đang cập nhật
 Kỳ 4
Học từ 10/8/2011 đến 16/12/2011


Xem lịch học
 1  Lý thuyết hạch toán kế toán
 45  1  Đang cập nhật
 2  Luật kinh tế
 45  1  Đang cập nhật
 3  Kế toán tài chính 1
 75  1  Đang cập nhật
   Kế toán tài chính 1    2  
 4  Lý thuyết kiểm toán
 40  1  Đang cập nhật
   Lý thuyết kiểm toán
  3
 
   Lý thuyết kiểm toán    2  
 5  Lý thuyết  tài  chính tiền tệ
 45  1  Đang cập nhật
 6  Quản trị doanh nghiệp
 40  1  
   Quản trị doanh nghiệp
  2
 
 Kỳ 5
 Học từ 10/2/2012 đến 14/6/2012
    Xem lịch học
 1  Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 27  1  
   Kỹ thuật soạn thảo văn bản
   2  
 2  Kế toán tài chính 2
 68  1  
   Kế toán tài chính 2
  2
 
 3  Thẩm định dự án đầu tư
 40  1  
 4  Quản trị học
 40  1  
 5  Tư tưởng Hồ Chí Minh
 40  1  
 6  Phân tích hoạt động kinh doanh
 36  1  
   Phân tích hoạt động kinh doanh
   2  
 Kỳ 6
 Học từ 10/8/2012 đến 17/11/2012
     Xem lịch học
 1  Tài chính doanh nghiệp
 40  1
 2  Tài chính công
 54  1
 3  Kế toán quốc tế
 40  1  
   Kế toán quốc tế
  2
 
 4  Kế toán công ty
 40  1  
   Kế toán công ty
   2  
 5  Kiểm toán  nghiệp vụ
 40  1  
   Kiểm toán nghiệp vụ
   2  
 Kỳ 7
 Học từ 10/1/2013 đến 22/4/2013      Xem lịch học
 1  Kiểm toán tài chính
54  1  
   Kiểm toán tài chính
   2  
 2  Kế toán công
 40  1
   Kế toán công
   2  
 3  Phân tích  báo cáo tài chính
 40 1
 
   phân tích báo cáo tài chính
  2
 
 4  Tổ chức hạch toán kế toán
 40  1  
   Tổ chức hạch toán kế toán
   2  
 5  Kế toán quản tr
 68  1  
 Kỳ 8
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật
 Kỳ 9
       Đang cập nhật
 1      1  Đang cập nhật
 2      1  Đang cập nhật

Chia sẻ