Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC DẠY THÊM HỌC THÊM TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 04/10/2018, Lượt xem: 211
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên công khai các thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác dạy thêm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019 như sau:

SỞ GD&ĐT TỈNH HƯNG YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC DẠY THÊM HỌC THÊM

TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN

NĂM HỌC 2018-2019

-------------

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo – về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QDD-UBND  của UBND tỉnh Hưng Yên, ngày 11/01/2017 – về việc ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên – về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 11/01/2017 về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ hướng dẫn số 283/SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên ngày 08/03/2017 – về việc hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Giấy phép số 1978/QĐ-SGĐT ngày 08/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên - về việc cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho Trung tâm GDTX tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1608/SGDĐT-KHTC ngày 24/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo- về việc hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình thực tế tại Trung tâm GDTX tỉnh Hưng yên.

Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên công khai các thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác dạy thêm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019 như sau:

1- Giấy phép dạy thêm học thêm.

2- Danh sách giáo viên giảng dạy và quản lý tại Trung tâm.

3- Thời khóa biểu dạy thêm học thêm.

4- Mức thu dạy thêm học thêm: Căn cứ mục II, quyết định số 1608/SGDĐT-KHTC ngày 24/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 2018-2019.

Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên quy định các mức thu dịch vụ như sau:

4.1 Tiền học thêm: 3.000đ/hs/tiết (9.000đ/hs/ca)

4.2 Các khoản thu khác gồm: 220đ/hs/ca (gồm: Trông giữ xe đạp, thuê dọn vệ sinh, h trợ điện).

5- Một số quy định đối với giáo viên giảng dạy trong công tác dạy thêm học thêm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên.

6- Một số quy định đối với học sinh tham gia học tại các lớp dạy thêm học thêm tại trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên.

 

 Hưng Yên, ngày 3  tháng 10 năm 2018

 

GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

Nguyễn Chí Dũng

 

Chia sẻ