Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 6)

Ngày đăng: 15/10/2018, Lượt xem: 176
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Căn cứ kế hoạch số 33-KH/TU ngày 14/01/2018 của Thành ủy Hưng Yên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; Được sự chỉ đạo của ban Chi ủy Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, trong ba tháng 01;02;03/2018 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề và đã đạt được kết quả như sau:

  

I- Tổng số chuyên đề đã thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2018: gồm 8 chuyên đề - cụ thể:

TT

Tên chuyên đề

Thời gian

thực hiện

Đơn vị

thực hiện

1

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

17/1/2018

BDNCTĐ

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng.

24/1/2018

NN-TH

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng uy tín người cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay

07/2/2018

NN-TH

4

Kỹ năng sắp xếp công việc khoa học hiệu quả.

23/2/2018

QL ĐT

5

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm

27/02/2018

BDNCTĐ

6

Phương pháp làm việc và kiểm soát của người lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

14/3/2018

BDNCTĐ

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lao động

20/3/2018

NN-TH

8

Kỹ năng bảo quản thiết bị dạy học hiệu quả.

28/3/2018

QLĐT

II- Nội dung cơ bản của các chuyên đề:

Nội dung các chuyên đề đã thể hiện rõ tư tưởng của Bác qua từng vấn đề, từng sự việc một cách cụ thể, cách xử lý, khắc phục đối với những tồn tại thường xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời cũng nêu rõ những tư tưởng, đức tính tốt đẹp của người mà chúng ta cần phải học tập.

Mỗi chuyên đề đều có phần liên hệ thực tế với nhiệm vụ cụ thể trong cơ quan, những việc đã làm được và chưa làm được, để từ đó mỗi cá nhân chúng ta nhìn nhận lại mình, giúp khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.

Phần cuối chuyên đề là các câu hỏi thảo luận xoay quanh nội dung chuyên đề, về liên hệ thực tế với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, các tình huống và cách xử lý …Với những ý kiến thảo luận đóng góp hết sức sôi nổi giúp cho mỗi cá nhân trong đơn vị nhận thức một cách sâu sắc công việc mình đang đảm nhiệm, để ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp cho cơ quan ngày càng phát triển.

1. Chuyên đề: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

1.1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vì sao chúng ta cần phải có bản lĩnh chính trị.

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị tuyệt đối cần thiết đối với Đảng Cộng sản và cán bộ, đảng viên của Đảng. Bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay thể hiện ở sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng - mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ... Bản lĩnh chính trị của Đảng còn được thể hiện trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự vững vàng, kiên định, không dao động trước mọi tình huống, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng và của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

1.2. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ Đảng viên.

-Một là, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng.

 -Hai là, tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Cần chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

-Ba là: Tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Người cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giống như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

1.3. Thống nhất các ý kiến đóng góp theo nội dung chuyên đề

- Bản lĩnh là tố chất cần thiết quyết định sự thành bại của mỗi con người. Người có bản lĩnh là người không ngừng hoàn thiện bản thân, không kéo lùi sự phát triển của xã hội.

- Mỗi chúng ta cần nhận ra các căn bệnh mà Bác đã chỉ ra  và tích cực thay đổi. Chúng ta phải phấn đấu, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không dao động trước khó khăn.

- Tích cực rèn luyện tác phong công tác phù hợp; tự rèn luyện, phát huy nội lực bản thân. Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của mình, đặc biệt là Tin học và ngoại ngữ.

2. Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng.

2.1. Công tác tư tưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

          Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”; rằng “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Người nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”. Hồ Chí Minh luôn yêu cầu “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”. “Phải đánh thông tư tưởng và động viên sáng kiến và lực lượng của toàn Đảng, toàn dân. Theo Bác, “Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng”.

2.2. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao công tác tư tưởng

- Tuyên truyền là một khâu quan trọng của tư tưởng.

- Người tuyên truyền phải nói, nói cho quần chúng dễ hiểu và người đó phải là một tấm gương sáng.

- Công tác tuyên truyền là làm cho quần chúng hiểu ra vấn đề từ đó công tác tư tưởng mới tốt được.

   - Người tuyên truyền phải tin vào Đảng, tin vào mình, tin vào nhân dân, phải chịu khó, chịu khổ, siêng làm.

2.3. Thống nhất các ý kiến đóng góp theo nội dung chuyên đề

- “ Tư tưởng không thông thì mang bình tông không nổi ”;  Tư tưởng nhùng nhằng sẽ không hiểu để làm tốt công việc của mình

- Mỗi cá thể có luồng tư tưởng khác nhau; một lãnh giỏi là người phải nắm được luồng tư tưởng của toàn thể nhân viên. Nếu không làm tốt, tư tưởng cá nhân lấn át tư tưởng xã hội, phải làm cho tư tưởng XHCN hoàn toàn thắng tư tưởng cá nhân

- Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, tư tưởng không như việc khác, không là sản phẩm đong đếm được, tư tưởng nhỏ nhưng rất lớn, nó như giá trị văn hóa. Chỉ nhờ một câu nói, công việc có thể rất hăng say, nhưng có khi cũng chỉ vì một câu nói mà công việc rất vất vả.

Tại cơ quan ta đã có những thay đổi trong nhận thức, tư tưởng ta được khai thông nhiều hơn, nhưng một số vẫn còn tư tưởng cá nhân có nhiều lúc nói không đi đôi với làm. Ta cần học tập, chỉnh sửa hơn nữa, giúp cho cơ quan phát triển hơn, Nếu tư tưởng thấm nhuần thì làm việc sẽ tâm huyết, chuẩn chỉ hơn.

3. Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng uy tín người cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh vì sao phải xây dựng uy tín người cán bộ:

Theo Người, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của toàn dân ta. Người nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, và “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Người còn chỉ rõ: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”. Không những thế, Người còn xem “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể”. Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn.

 3.2. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng uy tín người cán bộ:

         Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình”. Người còn nhắc nhở đội ngũ cán bộ: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Hồ Chí Minh từng cho rằng, uy tín của người cán bộ không phải tự nhiên mà có. Uy tín đó được hình thành và phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, năng lực và khả năng thu phục nhân tâm, xây dựng lòng tin với quần chúng nhân dân của người cán bộ lãnh đạo.

3.3. Thống nhất các ý kiến theo nội dung chuyên đề:

- Uy tín là tố chất của mỗi con người, phải nói được và làm được. Niềm tin xuất phát từ môi trường xung quanh, xuất phát từ những gì chúng ta cho là đúng. Cái có được là khi có niềm tin trong cuộc sống.

- Tại cơ quan ta, lãnh đạo quản lý đã và đang vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh vào để xây dựng uy tín, nhưng một số đồng chí vẫn còn khiếm khuyết, né tránh, cả nể, chưa sáng tạo, không dám nhận lỗi.

- Nhân viên cũng có một số đồng chưa dám nhận khuyết điểm, chúng ta nên chia sẻ trong công việc chuyên môn, cũng như việc cá nhân, như vậy mới dễ hiểu nhau, dễ chia sẻ và rút kinh nghiệm. Cần nói đi đôi với làm, có nhiều đồng chí nói một đằng, làm một nẻo. Các đồng chí đã và đang tiến bộ nhưng còn nâng cao chất lượng hơn nữa, nhất là chuyên môn nghiệp vụ. Chưa dám nghĩ dám làm, còn chờ lãnh đạo chỉ đạo.

4. Chuyên đề: Kỹ năng sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả.

4.1. Tại sao chúng ta lại phải sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả.

Một sự nghiệp thành công là mơ ước của bất kỳ ai, nhưng để thực hiện ước mơ đó, chúng ta cần phải biết cách quản lý công việc của mình sao cho hiệu quả nhất. Người ta thường nói “cách sắp xếp công việc sẽ nói lên tính cách và hiệu quả công việc của chúng ta”. Bàn làm việc lộn xộn cùng một loạt công việc cần làm nhưng không biết việc gì làm trước, việc gì làm sau, thể hiện rằng hiệu quả làm việc của chúng ta chưa tốt.

4.2. Cách sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả.

- Dành thời gian để định hình những việc cần làm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, phân bổ như thế nào cho hợp lý.

- Lên thời gian biểu cho những công việc sẽ làm, việc sắp xếp hợp lý sẽ giúp chúng ta thực hiện được công việc tốt hơn, đồng thời mang đến động cơ thúc đẩy mạnh mẽ để làm việc hiệu quả hơn.

- Đặt cho mình những giới hạn hoàn thành công việc

- Sắp xếp bàn làm việc cá nhân sạch sẽ, gọn gàng.

- Tận dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc.

- Đừng ôm đồm mọi việc.

4.3. Thống nhất các ý kiến theo nội dung chuyên đề:

Sắp xếp công việc là yếu tố quan trọng. Trước khi làm bất cứ việc gì nên đặt ra kế hoạch, kể từ những việc đơn giản nhất. Sắp xếp, quản lý công việc là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa mọi người với nhau

Sau một ngày làm việc cần nhìn lại xem công việc ngày hôm đó thế nào rồi nghĩ xem công việc ngày mai nên thực hiện ra sao. Công việc nên được hoàn thành và sắp xếp hoàn thành càng sớm càng tốt. Giao việc nếu giao chung chung thì đối khi vẫn còn ỷ lại.

Để sắp xếp công việc một cách khoa học hiệu quả, trước hết chúng ta cần định hình vai trò, nhiệm vụ công việc của mình, phải làm việc theo nguyên tắc, đề ra những giới hạn hoàn thành công việc, hoàn thiện kỹ năng là hoàn thiện bản thân hơn.

5. Chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm.

5.1. Tại sao chúng ta phải học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm.

Theo Bác sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên. Kỷ luật của Đảng phải chặt chẽ, nghiêm minh, là điều kiện quan trọng để bảo đảm Đảng thật sự là khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh. Vì vậy, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Kỷ luật của Đảng là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”.

Khi kỷ cương, kỷ luật được thực hành nghiêm túc thì chuyển hóa thành sự tin tưởng giữa cấp trên với cấp dưới, giữa nhân dân với chính quyền.

5.2. Thống nhất các ý kiến theo nội dung chuyên đề:

Kỷ cương, kỷ luật bất cứ đơn vị nào cũng phải có. Chúng ta phải có kỷ cương, trên ra trên, dưới ra dưới, phải biết chấp hành mệnh lệnh, có trách nhiệm trong công việc.

Tại cơ quan ta, về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ viên chức về cơ bản là tốt, những bên cạnh đó, một số đ/c vẫn còn vi phạm ít nhiều về thời gian, đề nghị chúng ta phải chấn chỉnh nghiêm túc. Ở một số đơn vị, cá nhân còn chưa hiểu hết vai trò trách nhiệm của mình. Chúng ta xem nhiệm vụ của mình có vướng mắc gì không phải đề xuất. Chính Phủ ta là Chính phủ kiến tạo, phải tự kiếm công ăn việc làm, phải cố gắng làm mọi việc cho tốt.

Ví dụ: công tác BDTX phải làm cho tốt. Công tác dạy thêm, học thêm phải có sơ kết, tổng kết cụ thể.

Mọi việc tổ chức thực hiện phải có tính sáng tạo. Chúng ta phải mổ sẻ nhau thì mọi việc mới tiến bộ. Vì vậy, muốn thực hiện được kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm tốt thì mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác tuân thủ kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của các tổ chức, đoàn thể nhân dân mà đảng viên tham gia.

6. Chuyên đề: Phương pháp làm việc và kiểm soát của người lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh                     

6.1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp làm việc và kiểm soát của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để trở thành người lãnh đạo giỏi, trước hết phải biết cách lãnh đạo đúng, muốn lãnh đạo đúng cần áp dụng những bước sau:

- Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng: Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào, người lãnh đạo không được quan liêu, mà cần phải dựa vào thực tế, nắm chắc hoàn cảnh để xem quyết định của mình có hợp lý không. Tiếp theo đó cần phải áp dụng hiểu biết và tri thức vốn có của mình một cách năng động…

- Phải tổ chức thi hành cho đúng: Công việc chưa chắc đã đạt kết quả nếu như chỉ có một mình người lãnh đạo quyết định rồi xắn tay áo lên ra sức lăn vào làm. Muốn việc tiến triển tốt và hiệu quả thì người lãnh đạo cần tổ chức được lực lượng, đó là:" Bất kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải dùng". Có lực lượng rồi, người lãnh đạo phải đóng vai trò là hạt nhân đoàn kết các lực lượng lại, tạo nên sức mạnh thành công. Bước quan trọng cuối cùng là biện pháp lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng:" Bất kỳ công việc gì, cũng phải dùng hai cách lãnh đạo sau đây: Một là liên hợp chính sách chung với sự chỉ đạo riêng. Hai là liên hợp người lãnh đạo với quần chúng".

- Phải tổ chức sự kiểm soát: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn:" Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành hay không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm; ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định sẽ bớt đi".

- Sử dụng và bổ nhiệm đúng cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở:" Chúng ta phải có kế hoạch, chính sách đối với cán bộ già, cán bộ trẻ. Già làm được việc gì thì giao làm việc ấy, không thì đối đãi thoả đáng. Cán bộ trẻ có tài, đức thì phải mạnh dạn đề bạt".

6.2. Thống nhất các ý kiến theo nội dung chuyên đề:

- Đối với người lãnh đạo đạo, việc gì cũng cần phải  nắm bắt cụ thể thì mới chỉ đạo sát sao được nhân viên của mình. Trung tâm ta đã thực hiện tương đối tốt phương pháp làm việc và kiểm soát của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ban giám đốc và lãnh đạo các phòng đã có phương pháp chỉ đạo rõ ràng, tuy nhiên đôi lúc kiểm soát chưa thực sự sát xao dẫn đến hiệu quả công việc chưa như mong muốn.

- Qua chuyên đề, lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo quản lí các phòng cần soi lại mình, nhìn nhận xem khâu nào còn yếu kém để kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao chất lượng công việc.

7. Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí minh về lao động.

7.1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vì sao chúng ta phải lao động

Theo Bác “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau”. Bác Hồ là người lao động thực thụ với 12 nghề khác nhau. Thời đi tìm đường cứu nước để có tiền sống và hoạt động Bác làm nghề nấu ăn, quét tuyết, chụp ảnh… Thời kháng chiến chống Pháp Bác làm bài văn vần để các đồng chí cận vệ chọn nơi ở trong rừng: “Trên có núi, dưới có sông/ Có đất ta trồng, có bãi ta chơi…”. Đến đâu Người cũng trồng rau, nuôi gà tự túc thực phẩm. Sau này làm Chủ tịch Nước Bác vẫn tự tay cuốc đất trồng rau, trồng cây. Theo Bác chỉ có lao động thật sự mới mang lại hạnh phúc cho con người”:                 

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

7.2. Thống nhất các ý kiến theo nội dung chuyên đề

- Trong cuộc sống, nếu chỉ hưởng thụ mà không lao động sẽ không thấy giá trị của vật chất đó, trí óc không được phát triển, lao động làm cho trí óc thông minh, chỉ có lao động mới có sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm. Lao động làm cho xã hội phát triển, con người tồn tại và tiến hóa. Chúng ta không thể ngừng lao động vì ngừng lao động sẽ thụt lùi. Nhờ lao động mà con người tự do không lệ thuộc và ai. Ta làm ra sản phẩm, sử dụng sản phẩm thì chỉ có thông qua lao động.

- Đối với cơ quan ta, hàm lượng chất xám dành cho công việc chưa cao, nên năng xuất lao động chưa cao. Vì vậy, trong lao động mỗi chúng ta cần phải đam mê, chịu khó, áp dụng khoa học kỹ thuật để hoàn thiện tốt hơn, chúng ta không được ngại lao động, chúng ta phải lên kế hoạch làm việc cho cả tuần, cả tháng, thông qua các công việc cụ thể, mọi người nên dành nhiều chất xám cho công việc đó sẽ được kết quả tốt. Tiếp theo, chúng ta phải đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả để năng suất lao động ngày càng tăng.

8. Chuyên đề: Kỹ năng bảo quản thiết bị dạy học hiệu quả.

8.1. Tại sao chúng ta lại phải bảo quản thiết bị dạy học:

Thiết bị dạy học là một thành tố không thể thiếu trong quá trình dạy và học của các cơ sở giáo dục. Thiết bị dạy học tốt, có chất lượng, là điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng thiết bị thì công tác bảo quản thiết bị là một yếu tố vô cùng quan trọng trong các cơ sở đào tạo. Nếu công tác bảo quản thiết bị tốt sẽ nâng cao công tác đào tạo, kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm được những chi phí lớn cho đơn vị và ngược lại.

           8.2. Một số kỹ năng bảo quản thiết bị dạy học hiệu quả

- Lập “Sổ thiết bị giáo dục”.

- Phân loại và sắp xếp thiết bị dạy học.

- Lên kế hoạch sử dụng.

- Làm công tác cho mượn.

- Khắc phục những thiết bị dạy học hư hỏng.

- Vệ sinh phòng thiết bị dạy học.

- Bảo quản thiết bị dạy học.

- Kiểm kê thiết bị dạy học.

- Thanh lý thiết bị dạy học.

- Cán bộ thiết bị phải làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

           8.3. Thống nhất các ý kiến theo nội dung chuyên đề:

- Tại cơ quan ta, công tác bảo quản thiết bị thực hiện chưa được tốt, nhân viên làm công tác thiết bị còn thiếu kinh nghiệm trong việc sắp xếp các loại thiết bị.

- Việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị còn chưa được đồng bộ, thường xuyên.

- Vai trò quản lý của lãnh đạo phòng QLĐT trong công tác sử dụng và bảo quản thiết bị còn chưa sát sao, chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình. Trong công tác tham mưu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn bị hạn chế.

- Vì vậy: Nhân viên thiết bị cần phải nắm rõ từng loại thiết bị, có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên. Thường xuyên cập nhật các thiết bị mới phù hợp với hiện tại để đề xuất, tham mưu với lãnh đạo để bổ sung nếu cần thiết.

Lãnh đạo phòng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc bảo quản, sử dụng thiết bị một cách hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác chuyên đề tháng 1,2,3 năm 2018 của bộ phận Đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên.

 

  

Chia sẻ