Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập1926

 • 20/06/2016
Sơ đồ liên kết đào tạo của Trung Tâm GDTX tỉnh Hưng Yên tính đến 6/2016...
 • 16/03/2016
Tỷ lệ đào tạo năm 2015...
 • 16/03/2016
Tỷ lệ đào tạo năm 2014...
 • 01/02/2013
Tỷ lệ đào tạo từ 1998 đến tháng 1 năm 2013...
 • 01/02/2013
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 01/2013 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.
 • 08/05/2012
Biểu đồ tổng hợp đào tạo từ năm 1997 đến 05/2012...
 • 07/05/2012
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 05/2012 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.
 • 17/05/2010
Sơ Đồ Liên Kết Đào Tạo Của TTGDTX Hưng Yên với các trường Đại học. Từ năm 1997 đến 07/2010 Trung tâm đã liên kết đào tạo đa ngành - đa nghề, chất lượng và uy tín. Đào tạo, chuẩn hóa - nâng cao trình độ cán bộ cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh Hưng Yên... Góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tỉnh, xây dựng Tổ Quốc trong mọi mặt, mọi lình vực.
 • 17/05/2010
Biểu Đồ Tổng Hợp Kết Quả Đào Tạo Trung Tâm
 • 17/05/2010
Biểu Đồ Thể Hiện Tình Hình Đào Tạo của Trung Tâm theo từng năm
  Chia sẻ