Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN

Ngày đăng: 06/03/2018, Lượt xem: 107
Trung tâm GDTX tỉnh được thành lập từ năm 1997 thì Công đoàn Trung tâm cũng được thành lập ngay sau đó. Đây là Công đoàn cấp cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Hưng Yên.

Công đoàn (nghiệp đoàn, liên đoàn lao động) là một hiệp hội của những người làm công ăn lương có mục đích duy trì hay cải thiện các điều kiện thuê mướn họ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chấp hành CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt nam, Ban Chấp hành Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành như sau:

I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM

- Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể).

- Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm mỗi tháng họp 1 lần, có ghi thành biên bản (hoặc ban hành Nghị quyết)

- Khi quyết định những vấn đề quan trọng, Ban Chấp hành có quyền triệu tập hội nghị đột xuất và có thể mời đại diện Ban Giám Đốc, các thành viên như BCH công đoàn Bộ phận, tổ trưởng Công Đoàn, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban nữ công tham dự

- Thực hiện công khai tài chính mỗi quý 1 lần

- Các ủy viên Ban chấp hành được quyền bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động gửi tới Công đoàn Trung tâm sẽ được BCHCĐ xem xét, giải quyết. Trường hợp Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm không giải quyết được sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM

- Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Công đoàn cấp mình.

- Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với Ban Giám Đốc Trung tâm: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do BCH để ra; đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, hội nghị của Công đoàn Trung tâm Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng , kiến nghị của người lao động, đoàn viên để có biện pháp kịp thời giải quyết thỏa đáng

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn, tham gia câu lạc bộ với Công đoàn cấp trên và đề ra chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm.

- Chỉ đạo, kiểm tra đối với các Công đoàn Bộ phận, Tổ công đoàn.

- Quản lý tài chính công đoàn.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Cơ cấu tổ chức

Công đoàn TTGDTX tỉnh chỉ đạo 04 tổ công đoàn trực thuộc gồm:

- Tổ Công đoàn Tổ chức Hành chính.

- Tổ Công đoàn Quản lý Đào tạo.

- Tổ Công đoàn Bồi dưỡng Nâng cao trình độ.

- Tổ Công đoàn Ngoại ngữ - Tin học.

2. Danh sách Ban chấp hành Công đoàn cơ sở các khoá

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung tâm, trong những năm qua Công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh đã thực hiện tốt mọi chức năng nhiệm vụ của mình và thường xuyên nhận được giấy khen, bằng khen của Công đoàn ngành. Đó là những phần thưởng vô giá nhằm động viên BCH cũng như Công đoàn viên của Trung tâm cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo.

 

Chia sẻ