Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
  • 27/03/2013
Phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ
  • 27/03/2013
Phòng NN - TH
  • 27/03/2013
Công đoàn (nghiệp đoàn, liên đoàn lao động) là một hiệp hội của những người làm công ăn lương có mục đích duy trì hay cải thiện các điều kiện thuê mướn họ
  • 27/03/2013
Phòng tổ chức hành chính
  • 27/03/2013
Phòng quản lý đào tạo
  • 21/09/2010
Ban Giám Đốc của Trung tâm GDTX...
  • 21/04/2010
Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổng hợp của TT...
    Chia sẻ