Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


Thông báo về việc giao dịch điện tử đối với công tác tuyển sinh đi học nước ngoài

Ngày đăng: 27/04/2010, Lượt xem: 1369
Số tư liệu: 191/TB-BGDĐT
Ngày ban hành: 21-04-2010

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định 32/2008/CĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

- Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc thống nhất triển khai giao dịch văn bản điện tử đối với công tác tuyển sinh đi học nước ngoài nhằm giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và cước phí bưu điện, góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc của cơ quan như sau:

1. Toàn bộ các thông báo tuyển sinh đi học nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) và Cục Đào tạo với nước ngoài (www.vied.vn) và bản điện tử (scan) thông báo tuyển sinh được gửi bằng thư điện tử (e-mail) đến các cơ quan được ghi trong phần nơi nhận của thông báo tuyển sinh. Văn bản điện tử có giá trị tương đương như văn bản giấy. Trân trọng đề nghị các cơ quan và cá nhân theo dõi để biết, khai thác văn bản và tổ chức thực hiện.

Bản chính các thông báo này được lưu tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Đào tạo với nước ngoài. Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo không gửi bản giấy (hard copy) qua bưu điện cho các cơ quan liên quan như trước đây nữa.

Đối với các thông báo tuyển sinh cho các chương trình học bổng do nước ngoài trực tiếp chủ trì tuyển sinh, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ hỗ trợ phía nước ngoài và ứng viên Việt Nam có nhu cầu dự tuyển trong việc đưa các thông tin này lên các websites: www.moet.gov.vn và www.vied.vn.

2. Các danh sách sơ tuyển, phê duyệt trúng tuyển chính thức để đi học ở nước ngoài cũng sẽ đăng tải tại các websites nêu trên. Các cơ quan và cá nhân dự tuyển cần theo dõi thông tin để biết kết quả dự tuyển và xem thông báo tiếp theo dành cho ứng viên thuộc đối tượng được đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng ngoại ngữ, làm thủ tục đi học nước ngoài sau khi đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Khi người trúng tuyển có nơi tiếp nhận chính thức đi học nước ngoài với thời hạn học tập cụ thể và hoàn tất hồ sơ theo quy định, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy triệu tập và hướng dẫn hoàn thành các thủ tục cần thiết để đi học.

Các giao dịch giữa Cục Đào tạo với nước ngoài và ứng viên sẽ thực hiện chủ yếu bằng thư điện tử để giảm thiểu các chi phí liên lạc và nâng cao hiệu quả công việc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các Sở giáo dục và Đào tạo được biết và ủng hộ, phối hợp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới./.

Nơi nhận:
 
- Các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố;
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ;
- Các Sở GDĐT;
- Bộ trưởng và thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT;
- Các websites: www.moet.gov.vn; www.vied.vn
- Báo Giáo dục & Thời đại (để phối hợp đưa tin);
- Lưu: VT, ĐTVNN.
 

 TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

Đã ký
 

 Nguyễn Xuân Vang

 

(Theo Bộ Giáo Dục và Đào Tạo)

Chia sẻ